FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.03.2024
Genel Kurul Tarihi
24.04.2024
Genel Kurul Saati
09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
TİRE
Adres
İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - 2023 yıl kârı konusunda müzakere ve karar,
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı-Dinamik Isı.pdf - İlan Metni
EK: 2
2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Dinamik Isı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Mahmurcan Aslı AKDAŞ'ı, Oy Toplama Memuru olarak Burcu DAYLAR'ı görevlendirdiğini belirtti.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile yetki verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Metin AKDAŞ 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerini Pay Sahipleri ile paylaştı. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Mehmet Ali Sarıad Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından önerge verildi. Verilen önerge 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2023 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarih ve 2024/06 kararı ile teklif edilen 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin (The Member of Abacus Worldwide) seçilmesi hususu 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı gündemin 8. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 29.03.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararı ile 2023 yılı karının dağıtılmaması teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun 2023 yılı karının dağıtılmaması teklifi, 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ'ın verdiği önerge ile; Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlenmesine ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Metin AKDAŞ, Göksel GÜRPINAR ve Mahmurcan Aslı AKDAŞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Ebgü Senem DEMİRKAN ve Hakan SEMERCİ'nin seçilmesine ilişkin teklifleri 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş'a 100.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göksel Gürpınar'a 80.000 TL, Mahmurcan Aslı Akdaş'a 20.000 TL, Ebgü Senem Demirkan'a 40.000 TL, Hakan Semerci'ye 21.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ'ın verdiği önerge 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği, 2023 yılı hesap dönemi içerisinde nominal tutarlar esas alındığında 273.800 TL tutarında (31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 347.613,74 TL) nakdi ve ayni bağış yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ'ın; 2024 yılı için yapılabilecek bağış ve verilebilecek burs sınırı toplamının net satış hasılatının binde 2'sine kadar (2/1.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesine ilişkin olarak; Şirket'in 2023 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 26 no'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.

13. Gündemin 13. Maddesine ilişkin olarak; 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak; 2023 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Pay sahiplerinin herhangi bir sorusu olmadığı görüldü. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 10.12‘de toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Dinamik Isı 2023 Yılı Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Dinamik Isı 2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı_24.04.2024.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

24.04.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 26.04.2024 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 26.04.2024 tarih ve 11070 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.


Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.