FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi alanı sehven doldurulmuştur
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Esas sözleşmede "Şirketin Ünvanı" ve "Amaç ve Konusu" başlıklı maddelerin tadili
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.05.2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
OY BİRLİĞİ
Ayrılma Hakkından Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
15.05.2024
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, GRTRK, TREGRNT00029
77,8542
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar


Graınturk Tarım A.Ş Şİrketimizin. 15.05.2024 Tarihi Saat 19:01:37 Yaptığı Ayrılma Hakkı Bildirimi başlılık KAP açıklaması Ek Açıklamalar kısmında yönetim kurulu karar tarihi sehven 15.04.2024 olarak ve 16.05.2024 tarihli saat 10:49:36 Sehven önemli nitelikteki işlem genel kurul tarihi alanı dolu olarak gönderilmiştir.Düzeltilmiş format ek ile yayınlanmıştır.

Yatırımcılarımıza Duyurulur


Graınturk Tarım A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu, 15.05.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:

1) Şirketimizin geleceğe yönelik stratejileri kapsamında mevcut ticari faaliyetlere ek olarak yeni bir yapılanmaya gidilerek, enerji, tarım ve gıda sektörleri başta olmak üzere olası yatırım fırsatlarını değerlendirilmesi söz konusu olmuştur. Şirketimiz, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirketimizin ana faaliyetinin, ‘'Holding'' statüsüne dönüşerek sürdürmesi amacıyla yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.

2) Bu hedef doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin esas sözleşmesinin, "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi adına aşağıdaki kararları almıştır;

a. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan şekilde tadil edilmesine,

b. Şirket esas sözleşmesinde öngörülen değişiklikler için uygun görüş alınması adına Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izinlerin alınmasını takiben, öngörülen esas sözleşme tadilatlarının Şirketimiz olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına,

c. Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu madde 23 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirilmesine,

d. Şirketimizin esas sözleşmesinde esas sözleşme değişikliğinin "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirildiğinden, Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatların Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulduğu toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,

e. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 150.000.000 TL'yi aşması halinde, Şirketimiz Genel Kurul onayına rağmen, işlemden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınır olarak belirlenmesine,

f. SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 14. maddesi gereği, ayrılma hakkının, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan [15.05.2024] tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 77,8542 TL olarak belirlenmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
önemli nitelikte işlem değerlendirmesi.pdf