FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
22.04.2024
Genel Kurul Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
7 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8 - Enflasyon düzeltmesinin Finansal Tablolara etkisi hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
10 - Yönetim Kurulu'nun 22.04.2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararı ve ekli Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması
11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin, SPK ve Ticaret Bakanlığı onayına istinaden ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
12 - Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti
14 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
15 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
16 - Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 tarih ve 2024/5 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
17 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 tarih ve 2024/5 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
18 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2024 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
19 - SPK'nın III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ")'nin 40.maddesinin 5.fıkrası uyarınca, Tebliğin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin olarak yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
20 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
21 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
22 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
23 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
24 - Dilek ve görüşler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023OGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2023OGK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
2023OGK_Gundem.pdf - İlan Metni
EK: 4
SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2024 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2024 tarih ve 96879297 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. H. Ö'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.04.2024 tarih ve 11069 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.900.000.000-TL'lik sermayesinin; 11.315,949-TL'lik payına tekabül eden 11.315,949 adet A Grubu payın vekaleten, 3.899.966.052,156 TL'lik payına tekabül eden 3.899.966.052,156 adet B Grubu payın 9.509.928,282 adedi asaleten, 2.175.327.280,357 adedi vekaleten, 11.315,949-TL'lik payına tekabül eden 11.315,949 adet C Grubu payın vekaleten, 11.315,949-TL'lik payına tekabül eden 11.315,949 adet D Grubu payın vekaleten toplantıda temsil edildiği, toplam 2.184.837.208,639 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına N. T.'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
17.05.2024 Olagan GK_Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2
17.05.2024 Olagan GK_Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2024 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılmıştır.