FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulunun Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Kar payı dağıtım kararı genel kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELILA00014
Peşin
0,3055084
30,55084
10
0,2749575
27,49575
B Grubu, LILAK, TRELILA00022
Peşin
0,3055084
30,55084
10
0,2749575
27,49575
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
01.08.2024
05.08.2024
02.08.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELILA00014
0
0
B Grubu, LILAK, TRELILA00022
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 224.463.837,00 TL net dönem kârı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 547.531.180,47 TL net dönem kârı elde etmiştir.

VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 547.531.180,47 TL net dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 27.376.559,02 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmış olup, söz konusu genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem kârından mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem karı 520.154.621,45 TL olarak hesaplanmaktadır.

SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan 224.463.837,00 TL net dönem kârından 27.376.559,02 TL genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 197.087.277,98 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara, yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 6.772.247,02 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 203.859.525,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

·Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından brüt %88,42 oranında 180.250.000,00 TL tutarında kâr payı ayrılmasına,

·VUK düzenlemelerine göre tespit edilen brüt net dağıtılabilir dönem karından 180.250.000,00 TL tutarında kâr payı ile 16.750.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 323.154.621,45 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

·SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtıma tabi tutulmayan 87.277,98 TL tutarın Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına aktarılmasına,

· 180.250.000,00 TL tutarındaki brüt kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,3055 TL, net 0,2750 TL olmak üzere) 1 Ağustos 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
590.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
44.592.294,76
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
408.389.241
597.895.076,86
4. Vergiler ( - )
183.925.404
50.363.896,39
5. Net Dönem Kârı
224.463.837
547.531.180,47
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
27.376.559,02
27.376.559,02
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
197.087.277,98
520.154.621,45
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
6.772.247,02
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
203.859.525
520.154.621,45
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
180.250.000
29.500.000
* Nakit
180.250.000
29.500.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
150.750.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
16.750.000
16.750.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
87.277,98
323.154.621,45
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
82.487.288,14
0
40,46
0,2749575
27,49575
B Grubu
79.737.711,86
0
39,11
0,2749575
27,49575
TOPLAM
162.225.000
0
79,58
0,2749575
27,49575