FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
22.04.2024
Genel Kurul Tarihi
20.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. No:22, 34770 Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin karara bağlanması.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması.
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü uyarınca, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Ayşe Füsun ÖZCAN'ın yerine görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesi Erman ÇETE'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak selefinin süresini tamamlaması hususunun genel kurulun onayına sunulması.
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesi hükmü uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı Murat ÖGEL'in genel kurulun onayına sunulması.
9 - 28.03.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Yusuf GÜNAY'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2024 tarih ve 19/543 sayılı toplantısı doğrultusunda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde yer verilen şartları taşıdığına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 11.00'de Çakmak Mahallesi, Tavukçuyolu Cd., No: 22, 34770, Ümraniye/İstanbul adresinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanı olarak Mehmet Burak KUTLUĞ görev yapmıştır. Başkan, Murat KİPRİTCİ'yi Oy Toplama Memuru, Bakican GENÇTÜRK'ü Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Çiğdem ABALI YILMAZER'i görevlendirmiştir.

2- 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.

3- 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi, görüş kısmı okunarak ortaklara bilgi verildi.

4- 2023 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.

5- 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine, genel kurul tarihi itibarıyla, görev süreleri boyunca 40.000 TL aylık net ücret ödenmesine karar verildi.

7-TTK 363'üncü madde uyarınca, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Ayşe Füsun ÖZCAN'ın yerine Erman ÇETE bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

8-TTK 359'uncu madde uyarınca, Bekir Murat ÖGEL bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

9-28.03.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Yusuf GÜNAY'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2024 tarih ve 19/543 sayılı toplantısı doğrultusunda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde yer verilen şartları taşıdığına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

10-Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 1 yıl süreyle bağımsız denetim kuruluşu olarak seçildi.

11- Dönem kârının dağıtıma konu edilmeyerek geçmiş yıl karlarına, dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

12-Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

13- 2023 Yılı içinde toplam 1.436.747,85 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirket'in 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 2023 yılı hasılatının %0,4'ü (binde dört) olarak belirlenmesi kabul edildi.

14-Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

16- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.

20 Mayıs 2024 Pazartesi Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantısı Tutanağı , Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

EK:1- 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.

EK:2- 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.

EK:3- 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tatlıpınar - 20.05.2024 Hazirun (EN).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tatlıpınar - Toplantı Tutanağı 20.05.2024 (imza).pdf - Tutanak
EK: 3
Tatlıpınar - Hazirun Cetveli 20.05.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4
Tatlıpınar GAM-20.05.2024.pdf - Tutanak
EK: 5
Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6
Dividend Distribution table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar