FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentAssetSaleAbstract|
Maddi Duran Varlık Satımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfNonCurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
10 MW Kurulu Güce Sahip Güneş Enerji Santrali
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Küçükgümüşgün Mahallesi 437 Ada 1 Parsel
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/05/2024
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
oda_TotalSalesValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Satış Bedeli
220.000.000,00TL+KDV
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
oda_RatioOfSalesPriceToPaidInCapitalOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%55
oda_RatioOfSalesValueToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,05
oda_RatioOfSalesValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%91,09
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,84
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%7,14
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23/05/2024
oda_AimOfSaleAndEffectsOnCompanyOperations|
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize muhatap 08.12.2023 tarih ve 46367 sayılı yazısına istinaden Güneş Enerji Santrali Devri
oda_ProfitLossArisedAfterSaleOfNoncurrentAsset|
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
UFRS kayıtlarına göre 43.007.218 TL VUK kayıtlarına göre 63.888.612 TL kar beklenmektedir.
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Sermayesi Olarak Kullanılanacaktır.
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
Mallsystem Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hissedarı olduğu şirket olması sebebiyle
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset|
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22/05/2024-0794
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
220.000.000,00TL+KDV
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.05.2024 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize muhatap 08.12.2023 tarih ve 46367 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz aktifinde yer alan Arenapark Pınarbaşı Güneş Enerjisi Santrali (GES)'nin kesin kabulü yapılmış olduğu dikkate alınarak,  İNVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin düzenlediği 22/05/2024 tarihli Rapor esas alınarak 220.000.000,00TL+KDV üzerinden MALLSYSTEM TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.'ye devredilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu işlem II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde önemlilik (Şirket'in kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranının %75'ten fazla olması durumu) kriterini karşılamamaktadır.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.