FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
HAK KULLANIM SÜREÇLERİNDE 'KAR PAYI DAĞITIM' İŞARETLENMİŞTİR.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
23.05.2024
Genel Kurul Tarihi
25.06.2024
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
PAMUKKALE
Adres
Akhan Mah.246 Sok.No:8 P.K.402 20140 Pamukkale/Denizli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9 - 2024 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 - Teklifler ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 YILI GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

DENİZLİ

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2024 tarih, Yedi sayılı kararı gereğince 25.06.2024 Salı günü saat 11.30'da Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402 , 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği'n de aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

DİKKAT : Toplantı şirket merkezinde değil yukarıdaki adreste yapılacaktır.

2023 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına katılacak ortaklarımızın, hisseleri MKK ‘ya kaydettirmiş ise Genel Kurul günü toplantıya nüfus belgeleri ile gelmeleri yeterlidir.


G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5. 2023yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9. 2024 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi.

11. Teklifler ve dilekler.
V E K A L E T N A M E

Sahibi olduğum …………….TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin …………………. tarihinde Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde saat …….…….. yapılacak ……….. yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………. 'yı vekil tayin ettim.

A TEMSİL YETKİSİ KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b )veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Olağan Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.


Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şehrini belirtmek suretiyle verilir.


GÜNDEM MADDELERİ

KABUL

RED

MUHALEFET ŞERHİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5. 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9. 2024 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11. Teklifler ve dilekler.


VEKALETİ VEREN

İsim :

İmza :

Tarih :

VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :

Hisse adedi :

Oy miktarı :

Adresi :

NOT: VEKALET NOTER ONAYLI OLACAKTIR. NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.