FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
107
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM

KURULU FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 28.05.2024

KARAR SAYISI: 107

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin

Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı

uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından

belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait

dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış

tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu (Hep birlikte "Finansal Tablolar ") ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9. maddesi uyarınca;

a) Bağımsız denetimden geçmemiş Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet

Raporu tarafımızdan incelenmiş olup,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, denetimden geçmemiş

Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe

aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi

bir eksiklik içermediği ve

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,

  •  Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış denetimden geçmemiş Ara Dönem 

                Özet Konsolide Finansal Tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı

                ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı

  • Tebliğ uyarınca hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı

               ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve

               belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı

bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.


Mehtap ANIK ZORBOZAN                                                                        Kamuran UÇAR                

Denetim Komitesi Başkanı                                                                     Denetim Komitesi Üyesi


Dr. Philipp Ralph ULBRICH                                                                    Murat PINAR 

CFO                                                                                                                  CEO