FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.05.2024
Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KARTAL
Adres
Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının seçilmesi,
2 - 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
3 - 2023 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,
4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,
7 - Yönetim kurulu üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,
9 - Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,
10 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi, 2024 yılı için bağış ve yardım tavanının belirlenerek oylamaya sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul İlan Gündem Vekaletname.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz' in 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2024 Perşembe günü, saat 14.00'te Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal/İstanbul adresinde yapılacaktır ve ekli gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, olağan genel kurul toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. MKK e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Ayrıca kimlik ve ortaklık paylarına ilişkin bilgilerinin gizlenmesini tercih eden ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30' a kadar, ilgili "kısıtlamaların" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

E-GKS üzerinden elektronik ortamda olağan genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama, oy kullanım usul ve esasları hakkında MKK'nın internet sitesinden (https://www.mkk.com.tr) bilgi alabilirler.

Vekaleten katılacakların 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik yöntem ile atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Tebliğde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına;

• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri noter tasdikli vekaletname asıllarını,
• E-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporuna, Finansal Tablolar ile Dipnotlarına, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporuna, yönetim kurulunun kar dağıtım teklifine, olağan genel kurul gündemi ile bilgilendirme dokümanına toplantı tarihinden asgari 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformun'dan, şirket merkezinden ve internet sitesinden (www.yatasbedding.com.tr) ulaşılabilecektir.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince olağan genel kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.