FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.05.2024
Genel Kurul Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Barbaros Mah. Ihlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2023 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Şirketimizin 01.01. 2023-31.12. 2023 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre ara dönemde seçilen Yönetim Kurulu üyesinin seçiminin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
12 - 2023 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - 2023 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
14 - 2023 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Ilan.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin "2023 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2023 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 137.784.952,- Türk Lirası tutarında "Dönem Net Kârı" elde edildiği; Enflasyon Muhasebesi düzeltmesi yansıtılmadan VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda 111.981.106,83 111.981.106,83 TL tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmişse de VUK hükümlerine göre düzeltilmiş bilançoda dönem net karı bulunmadığından, kar dağıtım yapılamayacağı; Enflasyon Muhasebesi düzeltmesi yansıtılarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda "Düzeltilmiş Geçmiş Yıllar Zararı" olduğundan, dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceği hususunda hissedarlara bilgi verilmesine,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Gökhan ÖZER, Lütfü HEKİMOĞLU, Gülşeyma DOĞANÇAY, Selim SOYDEMİR (bağımsız üye) ve İlkay ARIKAN'ın (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulu tarafından 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına,

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun_web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tutanak_web.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2024 günü saat 14.00'te, Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde akdedilmiştir.