FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.06.2024
Genel Kurul Tarihi
28.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
3 - 2023 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 191.190.643 -TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 67.045.391,17 -TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2023 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2024 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Şirketin, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
15 - 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşup oluşmadığı, söz konusu zararların varlığı halinde ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve onaya sunulması,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2-MEPET 2023 GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
MEPET gk2024 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU 01062024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 28 Haziran 2024 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.