FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectors1Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-I
oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.05.2024 tarih, 2024/7 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.’nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları belirlenmiş, yetkilendirmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.06.2024 tarihinde tescil edilerek, 07.06.2024 tarih ve 11099 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir ; Bir sonraki olağan genel kurula kadar, 1 (bir) yıl süre ile Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanlığına Attila TÜRKER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Nuri TÜRKER'in seçilmelerine, Simla TÜRKER BAYAZIT ve Mahmut Kerem BİLGİN’in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev ifa etmelerine, Ahmet Gültekin KARAŞİN ve Sezai BEKGÖZ’ün ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmalarına karar verilmiştir. Sınırsız yetki gerektiren hususlara ilişkin olarak belirlenen imza yetkilileri şu şekildedir; i) Attila TÜRKER ve Ali Nuri TÜRKER birlikte iki kişi, ii) Attila TÜRKER veya Ali Nuri TÜRKER’den herhangi birisiyle, Mahmut Kerem BİLGİN veya Simla TÜRKER BAYAZIT’tan herhangi birisi, Şirket ünvanı üzerine atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir. Yönetim Kurulu’nun Çalışma ve Faaliyet Esasları, Esas Sözleşme ve İç Yönerge ile belirlenmiş olup, söz konusu belgeler Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfası altında yer almaktadır. Şirketimizin 28 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Ahmet Gültekin KARAŞİN, üyeliğe Sezai BEKGÖZ’ün getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Sezai Bekgöz'ün, üyeliğe Ahmet Gültekin KARAŞİN’in getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ahmet Gültekin KARAŞİN'in, üyeliklere Sezai BEKGÖZ ve İlker EKE’nin getirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimizin 06.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sibel Acar Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin Çalışma Esaslarına ise http://turker-gg.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-2/yonetim-kurulu-komiteleri/calisma-esaslari/ adresinden ulaşılabilir.
oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
oda_NameOfTheChairman|
Yönetim kurulu başkanının adı
oda_NameOfTheCEO|
İcra başkanı / genel müdürün adı
oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kadın üyelerin sayısı ve oranı