FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/04/2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.12.2023
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Şirketimizin %30 iştiraki konumundaki ve finansal tablolarımızda özkaynak yöntemiyle konsolide ettiğimiz RWE&Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarında, TMS 29 kapsamındaki düzeltmelerden kaynaklanan ertelenmiş vergi matrahı hesaplaması ve muhasebeleştirilmesinde sehven yapılan hatanın düzeltilmesi.
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Sözkonusu değişiklik, 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi için 18.04.2024 tarihinde raporlanan 369.088.621 TL tutarındaki Şirketimiz Net Dönem Karını 457.285.548 TL artırarak 826.374.169 TL'ye getirmektedir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Şirketimiz 18 Nisan 2024 tarihinde 01.01.2023-31.12.2023 dönemini kapsayan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve dipnotlarını TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı" ("TMS 29") nın ilk uygulaması kapsamında kamuoyuyla paylaşmıştır.

Şirket'in %30 oranında iştirak ettiği ve finansal tablolarımızda özkaynak yöntemiyle konsolide ettiğimiz RWE&Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş., 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarında TMS 29 kapsamındaki düzeltmelerden kaynaklanan ertelenmiş vergi matrahı hesaplaması ve muhasebeleştirilmesinde sehven yapılan hata tespit etmiştir. Sehven yapılan bu hatanın etkileri TMS 8 "Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" standardı uyarınca geriye dönük olarak düzeltilerek finansal tablolara yansıtılmıştır. Sözkonusu değişiklik hakkında detaylı bilgi ve Şirketimizin 2023 yılı finansal tabloları üzerindeki etkileri 11 Haziran 2024 tarihinde yayınladığımız 01.01.2024-31.03.2024 dönemini kapsayan finansal raporumuzda bilanço tablosunda (31 Aralık 2023 – Yeniden Düzenlenmiş kolonunda) ve Dipnot 2.6'da sunulmuştur.

Söz konusu değişiklik, Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibariyle Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na göre düzenlenmiş finansal tablolarını etkilemiş olup, aynı tarih itibariyle Vergi Usul Kanunu ("VUK")'na göre düzenlenmiş finansal tablolarında herhangi bir değişiklik yaratmamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2024 tarihli kararı uyarınca; VUK'undaki Yasal Kayıtlara Göre Geçmiş Yıllar Zararları nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar dağıtılmaması teklif edilmiş ve ilgili teklif 15.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştı. Dolayısıyla sözkonusu değişiklik, Şirketimizin VUK'na göre Yasal Kayıtlarını etkilemediğinden 31.12.2023 finansal tablolarına göre kar dağıtılmaması hususunda bir değişiklik yaratmamaktadır.

Saygılarımızla.