FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
20.05.2024
Genel Kurul Tarihi
12.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç kapı no:1 34680 Üsküdar, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 Yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2023 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Kâr Dağıtım Politikası'nın okunması ve müzakeresi,
7 - Yönetim Kurulu 'nun 2023 hesap dönemi kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve müzakeresi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
14 - Şirketimizin 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2024 tarihinde (bugün) saat 10:00'da Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1 34680 Üsküdar / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Politikası ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.karel.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sİtemizden de ulaşılması mümkündür.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.