FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
20.05.2024
Genel Kurul Tarihi
12.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
4 - 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
9 - 2023 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması
10 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan pay geri alım programı ve bu kapsamda gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - 2024 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
LDR Turizm_2023 Yılı Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2
LDR Turizm_2023 General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3
LDR Turizm_2023 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
LDR Turizm_2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü ve onaylandı.

2. 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.

3. 2023 Yılı Finansal Tablolar görüşüldü ve kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ibra edidldi.

5. 2023 Yılı kar dağıtımı karar bağlandı.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.

7. 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapıldı.

8. 2024 yılı bağış üst sınırı belirlendi.

9. 2024 yılına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'na kar payı avansı yetkisi verildi.

10. Gündemdeki diğer hususlar görüşüldü.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
1. LIDER_Genel Kurul Toplantı Tutanağı_12062024.pdf - Tutanak
EK: 2
LIDER Hazır Bulunanlar Listesi 12062024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
General Assembly Meeting Minutes 12062024.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2024 tarihinde bugün Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.