FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.05.2024
Genel Kurul Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Saati
09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
5 - Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2023 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,
12 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

- Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.06.2024 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde, Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

- Yönetim Kurulu tarafından 2023 faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2023 yılı konsolide finansal tablolarında zarar olması nedeniyle kar dağıtılmaması hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu'nun üçü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Erkan İzgi, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Erdinç Güngören, Jale Obut ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Afif Demirkıran, Mehmet Bağrıaçık ve Mehmet Han Çalı'nın seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

- 2024 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
12.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
toplantı tutanağı 05.06.2024 - kap.pdf - Tutanak
EK: 2
hazır bulunanlar listesi 05.06.2024 - kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2024 Çarşamba Günü Saat: 09.00'da şirket merkezinde yapılmıştır. 12.06.2024 tarih ve 11102 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.