FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
180.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
59.062.500
Ulaşılacak Sermaye (TL)
177.187.500
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024
1.312.500
1.312.500,000
100,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024
Nâma
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016
57.750.000
57.750.000,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
59.062.500
59.062.500,000
100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
59.062.500
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024
1.312.500
1.312.500,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024
Nâma
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016
57.750.000
57.750.000,000
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
59.062.500
59.062.500,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.06.2024 tarih ve 2024 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

-Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 180.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 59.062.500 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve 59.062.500 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak üzere toplam 118.125.000 TL Toplam %200 artırılarak 177.187.500 TL'ye çıkarılmasına,

- Artırılan 118.125.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların beheri 1,00 TL nominal değerli 2.625.000 TL'lik kısmının imtiyazlı A grubu nama yazılı, 115.500.000 TL'lik kısmının B grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine,

- Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurul Karar Organının 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı duyurusu uyarınca iç kaynaklardan karşılanarak yapılacak 59.062.500 TL tutarındaki sermaye artışının, Şirket'in VUK kayıtlarına ve TFRS'ye uygun olarak finansal tablolara göre sermaye düzeltmesi farkları kaleminden karşılanmasına,

-59.062.500 TL tutarındaki bedelli sermaye artışı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ,

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) 1 adet payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

-Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında imtiyazlı A grubu nama yazılı pay sahiplerine A grubu nama yazılı, B grubu nama yazılı pay sahiplerine B grubu nama yazılı pay verilmesine,

- Artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden halka arz edilmesine,

- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 (iki) günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'den taahhütname alınmasına,

-Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların Şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileşme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi çerçevesinde kullandırılmasına,

- Yönetim kurulunun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi gereğinde hazırlanmış olan Ek'teki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına,

- Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., TC Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim kurulu başkan yardımcımız Natan Kohen'e münferiden yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.