FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu
TRYALBT00366
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
03.07.2024
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
ALIM:Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası'nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
Kurucu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu tarafından Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (HVT) veya Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (PRU) aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası'nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
Kurucu
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Katılma paylarının alım satımı sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde faiz, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, finansal endeksler, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, diğer sermaye piyasası araçlarına ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
6
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.
Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyar.
Fon'un ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Portföy yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51'lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar da dahil edilebilir. Portföy yöneticisi; global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye ve ortaklık paylarına dayalı türev kontratlara, dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır.
Fon'un ana yatırım stratejisi yukarıda belirtilmekle birlikte, global ortaklık paylarında değişen piyasa hareketlerine göre farklı dönemlerde veya eş anlı olarak, organize piyasalarda veya tezgahüstü piyasalarda ortaklık paylarına ve/veya ortaklık payı endekslerine dayalı olarak düzenlenmiş, vadeli kontratlarda (futures), opsiyon kontratlarında ve swap veya benzeri türev enstrümanlar aracılığıyla, uzun ve/veya kısa (Long/Short) pozisyonlar alarak getiri yaratılır. Fon, söz konusu strateji çerçevesinde ve Yönetici'nin piyasa öngörüsü doğrultusunda pay piyasasında veya diğer alternatif piyasalarda çeşitli sermaye piyasası araçlarında pozisyon alacaktır. (Piyasa Yönlü stratejiler) Fon'un ana yönetim stratejisi gereği, portföy yöneticisi net uzun ortaklık payı pozisyonu taşımayı hedeflemektedir.
Bununla birlikte, fon portföyünün kalan kısmı Tebliğ'in 4. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. Sözü geçen tüm varlıklara (emtia dahil) ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara, yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş yatırım ve serbest yatırım fonları paylarına portföyde yer verebilecektir. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Piyasa yönlü stratejilere ilaveten, arbitraj/mutlak getiri amaçlı işlemler de yapılabilir.
Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Kurul tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo, ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası ve/veya yurt içi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, kredi riskine dayalı yatırım araçları (CLN), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa ve/veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir.
Fon döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise; Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen Eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği Eurobondlara ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, döviz cinsinden mevduat/katılma hesabına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (Eurobond, hazine/devlet bono/tahvili ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), Dünya Bankası (The World Bank) üyesi ülkelerin yatırım fonlarına (yabancı fonlar), yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonu katılma paylarına, yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve altın ve diğer kıymetli madenler dahil emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir.
Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ‘'Döviz'' ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin ve fon portföy değerinin devamlı olarak %80'indan fazlası olamaz.
Fon, ortaklık payına dönüştürülebilir tahviller, varlığa ve/veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık ve/veya ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, kira sertifikaları ve kredi riskine dayalı yatırım araçları (CLN) gibi her türlü yapılandırılmış kredi enstrümanları ve Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen diğer varlıklar ve/veya işlemler ile bu araçların içerisinde bulunduğu endeksler ile döviz, faiz, kıymetli madenler, emtia üzerine tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, vadeli alım/satım anlaşmaları (forward) ile vadeli işlem sözleşmeleri (futures) fon portföyüne dahil edilebilecektir. Ek olarak, borsa dışı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları dahil edilebilir. Repo/ters repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir. Fon yatırım stratejisini uygularken, açığa satış gerçekleştirebilir, kredi alabilir, repo (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo işlemleri dahil), para piyasası işlemleri ve diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5 maddesinde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarını ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde faiz, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, finansal endeksler, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, diğer sermaye piyasası araçlarına ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç Kullanımı; - Vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem yapılabilmesine imkan tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılarak, - Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarı ve Repo/Ters Repo Pazarı'nda repo yoluyla fon temin edilerek, - Dayanak varlığı ortaklık payları ve ortaklık payı endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve faize dayalı menkul kıymet endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler ile diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilerek, - Kredi temin edilerek, kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle, - Takasbank Borsa Para Piyasası ve/veya diğer para piyasası işlemleri ile fon temin edilerek gerçekleştirilebilir. Kaldıraç kullanımı, Fon'un getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri de arttırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlamalar dahilinde kalması hususu da göz önünde bulundurulur.
Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon), swap sözleşmeleri, krediye dayalı swap (CDS ve CLN), repo ve ters repo sözleşmesi, saklı türev araçlar, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil, bono ve altın işlemleri kısa ve uzun pozisyon alınarak dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil, bono ve altın işlemlerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Borsa dışı sözleşmelerin adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi için Rehber'in 5.2. maddesi dikkate alınarak belirlenen ilkelere Fon'un KAP sayfasında yayımlanan "Değerleme Esasları"ndan ulaşılabilir.
Fon hesabına kredi alınması mümkündür.
Portföye dahil edilebilecek yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne, yabancı ülkelerde gerek kamu gerekse de özel sektör tarafından ihraç edilen ve bu ülkelerde işlem gören borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına, kira sertifikalarına, yatırım fonu katılma paylarına (serbest fonlar dahil) ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yer verilebilir. Portföye dahil edilecek depo sertifikaları Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ve Global Depo Sertifikaları (GDR)'dır. Portföye yalnızca Dünya Bankası (The World Bank) üyesi ülkelerde kurulu yabancı fonlar dahil edilebilecek olup, diğer yabancı yatırım araçları ile ilgili herhangi bir ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi, Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likidasyona sahip olması ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olması (ilgili aracın derecesini belirleyen belgeler Yönetici nezdinde bulundurulur.) şartlarıyla, yurt dışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür.
Portföye yalnızca Dünya Bankası (The World Bank) üyesi ülkelerde kurulu yabancı yatırım fonlarının katılma payları dahil edilebilir.
Fon portföyüne yatırım stratejisi ile uyumlu ve risk düzeyine uygun olması kaydıyla yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları dahil edilebilecek olup, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi, ihraççısının ve/veya varsa yatırım aracının, Fon Tebliği'nin 32'nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. Derecelendirme notunu içeren belgelerin Yönetici nezdinde bulundurulması ve tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması gereklidir. Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarına ilişkin olarak borsada işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları aracılığıyla ilan edilmesi, ihraççısının ve/veya varsa yatırım aracının, Tebliğ'in 32'nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması ve derecelendirme notunu içeren belgelerin Yönetici nezdinde bulundurulması, Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte olması zorunludur. Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının dayanak varlıkları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, faiz, döviz, emtia, altın ve finansal endekslerden oluşabilmekte olup, söz konusu dayanak varlıkların getirisi ile birlikte bir türev aracın kombinasyonundan oluşan yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları da portföye dahil edilebilecektir. Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının getirisi temelde ihraç edilecek bir borçlanma aracının getirisine dayalı olmakta ve yatırım yapılan dayanak varlığın riski doğrultusunda getiri sunabilmektedir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 30 Getiri Endeksi
51
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
49
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,00767
2,80
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu
29.09.2023
8
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Başügüdücü
18
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Altuğ Dayıoğlu
23
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Ünlü Emre Coşkun
12
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Oğuzhan Özer
14
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp
14
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Filiz Özcan
17
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Sert
14
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Orçun Berkay Kaya
7
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Adalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad.No:6 Kat:20 Ventus Tower Bayraklı-İzmir
0 850 307 90 12
0 850 307 91 12
info@allbatrossportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Birkan Karataş
Fon Satış ve Pazarlama Direktörü
0 539 896 51 74
b.karatas@allbatrossportfoy.com
Diğer Hususlar
Açıklama

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Fon?un malvarlığı Kurucu?nun ve Portföy Saklayıcısı?nın malvarlığından ayrıdır. Fon?un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ

Fon, Tebliğ?in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber?in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.