FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[UFUK]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul Anonim Şirketi paylarının satın alınması ile ilgili olarak;

1) Yıldız Holding A.Ş. ("Satıcı")'nin Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul Anonim Şirketi ("Ufuk Yatırım") sermayesinde sahip olduğu paylardan 43.579.642,1 TL nominal değerli 4.357.964.210 adet paylarının satın alınmasına dair Satıcı ile Şirketimiz ve diğer alıcılar 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Re -Pie Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Özel Portföy Yönetim Hizmeti Verilen Müşterileri adına)    ("Alıcılar")   Hisse Alım Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") 14/06/2024 tarihinde imzalanmıştır,

2) Hisse Alım Satım Sözleşmesi ile Şirketimiz, Satıcı'nın Ufuk Yatırım sermayesinde sahip olduğu payların %67'sine tekabül eden 29.198.360,207 TL nominal değerli 2.919.836.020,7 adet payı, Hisse Alım Satım Sözleşmesinde öngörülen bazı uyarlamalara tabi olmak üzere 32.160.000,00 (otuzikimilyonyüzaltmışbin) USD'lik bedel üzerinden, bu tutarın 17.960.000,00 (onyedimilyondokuzyüzaltmışbin) USD'lik kısmının imza tarihindeki Türk lirası kuru üzerinden ilk ödeme ve kalanın Hisse Alım Satım Sözleşmesindeki koşul ve şartlarda kapanışın gerçekleşmesi halinde, kapanış tarihindeki Türk Lirası kuru üzerinden ödenerek satın alınmasına, 

3) Hisse Alım Satım Sözleşmesinin imza tarihinde, Hisse Bedeli kalan ödeme tutarı olarak Şirketimizce 14.200.000,00 (ondörtmilyonikiyüzbin) USD'nin, Hisse Alım Satım Sözleşmesi'nde öngörülen yöntem ve kur üzerinden bloke edilmesine ve Hisse Alım Satım Sözleşmesinin eki olan Hisse Rehin Sözleşmesindeki koşul ve şartlara göre Satıcı lehine rehin verilmesine,

4) Hisse Alım Satım Sözleşmesi ile Şirketimiz bağlı ortaklığı MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ise, Satıcı'nın Ufuk Yatırım sermayesinde sahip olduğu payların %3'üne tekabül eden 1.307.389,26 TL nominal değerli 130.738.926 adet payının, Hisse Alım Satım Sözleşmesinde öngörülen bazı uyarlamalara tabi olmak üzere 1.440.000,00 (birmilyondörtyüzkırkbin) USD'lik bedel üzerinden, Hisse Alım Satım Sözleşmesindeki koşul ve şartlarda kapanışın gerçekleşmesi halinde kapanış tarihindeki Türk lirası kuru üzerinden ödenerek satın alınması konusunda bağlı ortaklığımızca 14/06/2024 tarihli sözleşmenin imzalanacağı konusunda bilgi edinilmesine,

5) Hisse Alım Satım Sözleşmesine taraf diğer alıcıların ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, ilgili alıcının satın alacağı paylar, Şirketimiz tarafından ödeme yapmayan ilgili alıcının payına karşılık tutar ödenmek suretiyle Hisse Alım Satım Sözleşmesindeki koşul ve şartlarda kapanışın gerçekleşmesi koşuluyla kapanışın gerçekleşmesi halinde kapanışta satın alınmasına,

6) Hisse Alım Satım Sözleşmesinde öngörülen şartların ve kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde, işlemin tamamlanması ve pay devri ile kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

7) Şirketimizce Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6. maddesi kapsamında alınan 08.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, şartlı ve bağlayıcı olmayan nitelikte teklifte bulunulması nedeniyle, nihai anlaşma şartlarının belirgin olamadığı ve mezkûr satın alıma ilişkin olarak taraflar arasında akdedilen kesin ve bağlayıcı nitelikte herhangi bir sözleşmenin mevcut olmadığı; bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde konuya ilişkin olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkân verebilecek nitelikte olduğu değerlendirilerek; taraflar arasında hâlihazırda devam eden görüşmeleri etkileyebileceği, satış işleminin tarafları ile üzerinde görüşülen hususların gizliliğinin sağlanmasını zorlaştırabileceği, Şirketimizin hissedarlarla ilişkileri açısından sürece olumsuz etki edebileceği, satın alma işleminin tarafları arasında kesin ve bağlayıcı nitelikte bir sözleşme akdedilmemesi halinde tarafların zarar görebileceği, olası anlaşmazlık durumunda işlemin sonuçlanmamasının yatırımcıların zararına sebep olabileceği ve meşru çıkarlarımızın zarar görebileceği sebebiyle Şirket pay sahiplerinin meşru çıkarlarının korunması için süreç sonuna kadar konuyla ilgili içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verildiği hususu da göz önünde bulundurularak bu kapsamda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, konuya ilişkin açıklama yapılmasına,

karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.