FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024/32
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"II. Bölüm 9. Maddesi Gereğince; 

a)     Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, 31.03.2024 tarihinde sona eren 3 aylık faaliyet dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı tebliği ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin ilke kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ve faaliyet raporu ektedir.

b)     Şirketimiz yönetimi tarafından 31.03.2024 tarihi itibariyle bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan TMS / TFRS esaslı dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Konsolide Öz Kaynak Değişim Tablolarının ve Faaliyet Raporu'nun bunlara ait açıklamaları içeren raporun SPK düzenlemeleri doğrultusunda; tarafımızdan incelendiğini,

c)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

d)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.                                                                                          

 

                       Yönetim Kurulu Başkanı           Yönetim Kurulu Bşk. Vekili         Yönetim Kurulu Üye       

                       Eren Günhan Ulusoy                          Kamil Adem                      Salih Zeki Murzioğlu


                                                   Bağımsız  Üye                                   Bağımsız Üye

                                             Füsun Tahaoğlu Kara                               Esin Hazneci