FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
14.05.2024
Genel Kurul Tarihi
10.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi NO: 13 A/B Çukurambar Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi.
4 - 2023 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
5 - 2023 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.
7 - 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2025 yılında 2024 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
13 - Ana Sözleşmenin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 19'ncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
14 - 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
15 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 14.12.2023 tarih ve 815567 sayılı yazısı gereğince, 02/12/2023 tarihli ve 32387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 31'nci maddesinin b bendi hükmünün ana sözleşmeye derç edilmesi için ana sözleşmede değişiklik yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması. (İlgili kurumlardan olumlu görüş alınması halinde)
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi.
17 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi.
18 - Dilek ve temenniler.
19 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
10.06.2024Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GK VEKALET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
10.06.2024 Tarihli GK Davet.pdf - İlan Metni
EK: 5
Kar Dağıtım Tablosuv1.docx.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 6
10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
20.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
10.06.2024 Tarihli GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
10.06.2024 Tarihli GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 06.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 20.06.2024 tarih 11105 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

Saygılarımızla,