FİNANS

anadolu hayat emek. - anhyt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • CARİ VARLIKLAR 90.330.271.741,00
 • NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 1.302.431.886,00
 • Kasa 1.501,00
 • Alınan Çekler 0,00
 • Bankalar 764.350.219,00
 • Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0,00
 • Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 538.080.166,00
 • Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 12.172.029.911,00
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.685.603.484,00
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.529.749.813,00
 • Krediler 231.307.629,00
 • Krediler Karşılığı (-) 0,00
 • Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7.731.585.406,00
 • Şirket Hissesi 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -6.216.421,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 76.138.329.403,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 162.668.764,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -10.002.574,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 321.195.072,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 75.664.468.141,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 115.055,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -115.055,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 178,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 178,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 265.648.741,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito ve Teminatlar 316.997,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 265.331.744,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 451.804.248,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 380.477.948,00
 • Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 249.405,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 71.076.895,00
 • DİĞER CARİ VARLIKLAR 27.374,00
 • Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 8.444,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00
 • İş Avansları 18.930,00
 • Personele Verilen Avanslar 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00
 • Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 0,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito Ve Teminatlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR 12.762.193,00
 • Bağlı Menkul Kıymetler 0,00
 • İştirakler 12.762.193,00
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • MADDİ VARLIKLAR 191.954.504,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 62.680.000,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 17.555.000,00
 • Makine Ve Teçhizatlar 91.326.828,00
 • Demirbaş Ve Tesisatlar 6.654.068,00
 • Motorlu Taşıtlar 902.433,00
 • Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 22.121.532,00
 • Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 104.904.205,00
 • Birikmiş Amortismanlar (-) -114.189.562,00
 • Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00
 • MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 23.346.187,00
 • Haklar 118.945.735,00
 • Şerefiye 0,00
 • Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00
 • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0,00
 • Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0,00
 • Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -107.117.325,00
 • Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 11.517.777,00
 • GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 23.286.930,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 23.286.930,00
 • DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00
 • Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00
 • Döviz Hesapları 0,00
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00
 • Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 251.349.814,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 90.581.621.555,00
 • YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 542.548.323,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.464.428,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -13.107.453,00
 • Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 527.191.348,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 76.721.760.846,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 181.378.850,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 57.843.097,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 76.470.969.634,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 11.569.265,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 129.177,00
 • Ortaklara Borçlar 98.063,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 30.729,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 385,00
 • DİĞER BORÇLAR 71.394.348,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 1.689.001,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 69.705.347,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 9.453.933.494,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 285.795.645,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 831.129,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 8.870.659.280,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 211.773.544,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 244.021,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 84.629.875,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 122.633.018,00
 • Ödenecek Vergi Ve Fonlar 54.087.352,00
 • Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 8.102.360,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 2.077,00
 • Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 352.190.317,00
 • Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -291.749.088,00
 • Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 77.560.546,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • Maliyet Giderleri Karşılığı 77.560.546,00
 • GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 29.079.818,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 742.158,00
 • Gider Tahahkkukları 28.336.977,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 683,00
 • DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00
 • Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 87.019.039.570,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 64.830.063,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 96.925.991,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -32.095.928,00
 • Çıkarılmış Tahviller 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0,00
 • Ortaklara Borçlar 0,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 0,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 0,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00
 • DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0,00
 • Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 82.649.689,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 82.649.689,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0,00
 • Gider Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00
 • DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.453.235,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.453.235,00
 • Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 173.932.987,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖDENMİŞ SERMAYE 430.000.000,00
 • (Nominal) Sermaye 430.000.000,00
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00
 • Tescili Beklenen Sermaye 0,00
 • SERMAYE YEDEKLERİ 79.557.121,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Sermayeye Eklenecek Satış Karları 79.557.121,00
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 0,00
 • KAR YEDEKLERİ 1.503.904.695,00
 • Yasal Yedekler 275.009.149,00
 • Statü Yedekleri 166.373.202,00
 • Olağanüstü Yedekler 109.486.095,00
 • Özel Fonlar (Yedekler) 73.724.766,00
 • Finansal Varlıkların Değerlemesi 708.752.788,00
 • Diğer Kar Yedekleri 170.558.695,00
 • GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 20.385.182,00
 • Geçmiş Yıllar Karları 0,00
 • GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00
 • Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.354.802.000,00
 • Dönem Net Karı 1.281.607.505,00
 • Dönem Net Zararı (-) 0,00
 • Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 73.194.495,00
 • AZINLIK PAYLARI 0,00
 • ÖZSERMAYE TOPLAMI 3.388.648.998,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 90.581.621.555,00

Kredi Hesaplama