FİNANS

anadolu sigorta - ansgr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • CARİ VARLIKLAR 19.287.269.659,00
 • NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 3.499.975.965,00
 • Kasa 132.048,00
 • Alınan Çekler 0,00
 • Bankalar 1.975.879.138,00
 • Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -14.940,00
 • Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 1.523.979.719,00
 • Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 9.221.766.341,00
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 6.236.152.308,00
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 1.624.171.250,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.361.442.783,00
 • Krediler 0,00
 • Krediler Karşılığı (-) 0,00
 • Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Şirket Hissesi 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 5.156.205.129,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 4.018.042.957,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -45.490.919,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 719.760.310,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 463.892.781,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 662.939.988,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -662.939.988,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 37.748.452,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito ve Teminatlar 54.339,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 37.694.113,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1.300.870.883,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 1.208.878.758,00
 • Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 91.991.039,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 1.086,00
 • DİĞER CARİ VARLIKLAR 70.702.889,00
 • Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 1.511.830,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 64.655.433,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00
 • İş Avansları 2.326.814,00
 • Personele Verilen Avanslar 2.208.812,00
 • Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00
 • Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 324.555,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito Ve Teminatlar 324.555,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR 1.093.060.000,00
 • Bağlı Menkul Kıymetler 0,00
 • İştirakler 1.093.060.000,00
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • MADDİ VARLIKLAR 235.039.133,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 85.580.000,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 21.519.400,00
 • Makine Ve Teçhizatlar 129.696.700,00
 • Demirbaş Ve Tesisatlar 18.866.267,00
 • Motorlu Taşıtlar 7.710.622,00
 • Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 34.925.779,00
 • Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 95.869.612,00
 • Birikmiş Amortismanlar (-) -159.129.247,00
 • Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00
 • MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 205.880.235,00
 • Haklar 0,00
 • Şerefiye 16.250.000,00
 • Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00
 • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0,00
 • Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 399.430.321,00
 • Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -270.999.258,00
 • Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 61.199.172,00
 • GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 428.214,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 428.214,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 0,00
 • DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 52.056.111,00
 • Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00
 • Döviz Hesapları 0,00
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 52.056.111,00
 • Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 1.586.788.248,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 20.874.057.907,00
 • YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 24.392.938,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00
 • Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 24.392.938,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 2.556.912.446,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2.035.549.939,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 61.203.999,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 9.820.197,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 454.656.254,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) -4.317.943,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 708.714,00
 • Ortaklara Borçlar 36.840,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 671.874,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 197.261.128,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 19.599.538,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 79.127.134,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 102.269.249,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) -3.734.793,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 12.942.051.924,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 5.731.668.888,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 555.117.422,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 0,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 6.655.265.614,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 169.108.288,00
 • Ödenecek Vergi Ve Fonlar 153.966.600,00
 • Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 15.141.688,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 101.949.968,00
 • Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -101.949.968,00
 • Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 0,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • Maliyet Giderleri Karşılığı 0,00
 • GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 425.436.963,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 312.197.676,00
 • Gider Tahahkkukları 113.014.211,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 225.076,00
 • DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.770.826,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00
 • Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.770.826,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 16.323.643.227,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 73.310.935,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 73.310.935,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0,00
 • Ortaklara Borçlar 0,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 410.282.137,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 4.743.678,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 0,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 405.538.459,00
 • DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0,00
 • Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 65.225.811,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 65.225.811,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0,00
 • Gider Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00
 • DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 548.818.883,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖDENMİŞ SERMAYE 500.000.000,00
 • (Nominal) Sermaye 500.000.000,00
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00
 • Tescili Beklenen Sermaye 0,00
 • SERMAYE YEDEKLERİ 41.905.502,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 41.905.502,00
 • KAR YEDEKLERİ 3.051.315.598,00
 • Yasal Yedekler 126.487.744,00
 • Statü Yedekleri 178.003.887,00
 • Olağanüstü Yedekler 1.236.427.049,00
 • Özel Fonlar (Yedekler) 101.099.688,00
 • Finansal Varlıkların Değerlemesi 1.388.239.511,00
 • Diğer Kar Yedekleri 21.057.719,00
 • GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 32.415.347,00
 • Geçmiş Yıllar Karları 0,00
 • GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00
 • Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 375.959.350,00
 • Dönem Net Karı 375.959.350,00
 • Dönem Net Zararı (-) 0,00
 • Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0,00
 • AZINLIK PAYLARI 0,00
 • ÖZSERMAYE TOPLAMI 4.001.595.797,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 20.874.057.907,00

Kredi Hesaplama