FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

anadolu sigorta - ansgr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • CARİ VARLIKLAR 63.569.883.750,00
 • NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 11.404.184.695,00
 • Kasa 171.420,00
 • Alınan Çekler 0,00
 • Bankalar 6.297.606.149,00
 • Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -3.963,00
 • Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 5.106.411.089,00
 • Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 30.183.250.956,00
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 10.010.384.410,00
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 355.827.151,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 19.817.039.395,00
 • Krediler 0,00
 • Krediler Karşılığı (-) 0,00
 • Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Şirket Hissesi 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 16.138.107.868,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 13.216.477.151,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -228.506.210,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 2.104.215.905,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.045.921.022,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 1.118.225.927,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -1.118.225.927,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 189.092.602,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito ve Teminatlar 119.339,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 188.973.263,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 5.531.882.479,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 5.482.102.949,00
 • Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 38.910.064,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 10.869.466,00
 • DİĞER CARİ VARLIKLAR 123.365.150,00
 • Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 1.619.865,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00
 • İş Avansları 119.992.150,00
 • Personele Verilen Avanslar 1.753.135,00
 • Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00
 • Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 26.402.950,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito Ve Teminatlar 324.555,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 26.078.395,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR 3.708.320.000,00
 • Bağlı Menkul Kıymetler 0,00
 • İştirakler 3.708.320.000,00
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • MADDİ VARLIKLAR 737.499.286,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 382.446.000,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 80.747.710,00
 • Makine Ve Teçhizatlar 190.232.027,00
 • Demirbaş Ve Tesisatlar 23.571.460,00
 • Motorlu Taşıtlar 8.702.534,00
 • Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 44.763.190,00
 • Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 244.512.390,00
 • Birikmiş Amortismanlar (-) -237.476.025,00
 • Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00
 • MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 345.520.683,00
 • Haklar 142,00
 • Şerefiye 16.250.000,00
 • Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00
 • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 18.657.453,00
 • Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 474.890.392,00
 • Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -396.269.205,00
 • Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 231.991.901,00
 • GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 20.976.846,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 20.976.846,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 0,00
 • DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 494.834.763,00
 • Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00
 • Döviz Hesapları 0,00
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 494.834.763,00
 • Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 5.333.554.528,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 68.903.438.278,00
 • YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 43.661.732,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00
 • Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 43.661.732,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 8.224.630.450,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 6.357.641.766,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 175.539.635,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 182.612.975,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 1.512.018.969,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) -3.182.895,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 2.279.830,00
 • Ortaklara Borçlar 36.840,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 2.242.990,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 625.860.145,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 38.126.842,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 151.714.889,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 449.131.877,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) -13.113.463,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 38.603.752.215,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 21.908.404.855,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 1.189.750.130,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 0,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 15.505.597.230,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 1.514.684.053,00
 • Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2.136.900.480,00
 • Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 92.942.031,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 753.098.561,00
 • Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -1.468.257.019,00
 • Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 0,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • Maliyet Giderleri Karşılığı 0,00
 • GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 1.584.411.490,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 966.920.079,00
 • Gider Tahahkkukları 615.559.508,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 1.931.903,00
 • DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.796.240,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00
 • Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 46.796.240,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 50.646.076.155,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 173.195.672,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 173.195.672,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0,00
 • Ortaklara Borçlar 0,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 624.960.787,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 3.321.989,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 0,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 621.638.798,00
 • DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0,00
 • Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 209.461.255,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 209.461.255,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0,00
 • Gider Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00
 • DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1.007.617.714,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖDENMİŞ SERMAYE 500.000.000,00
 • (Nominal) Sermaye 500.000.000,00
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00
 • Tescili Beklenen Sermaye 0,00
 • SERMAYE YEDEKLERİ 163.283.337,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 163.283.337,00
 • KAR YEDEKLERİ 13.299.259.974,00
 • Yasal Yedekler 126.487.744,00
 • Statü Yedekleri 902.653.470,00
 • Olağanüstü Yedekler 6.828.429.353,00
 • Özel Fonlar (Yedekler) 369.830.217,00
 • Finansal Varlıkların Değerlemesi 5.166.617.238,00
 • Diğer Kar Yedekleri -94.758.048,00
 • GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 420.355.969,00
 • Geçmiş Yıllar Karları 0,00
 • GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00
 • Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.866.845.129,00
 • Dönem Net Karı 2.866.845.129,00
 • Dönem Net Zararı (-) 0,00
 • Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0,00
 • AZINLIK PAYLARI 0,00
 • ÖZSERMAYE TOPLAMI 17.249.744.409,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 68.903.438.278,00