FİNANS

anadolu sigorta - ansgr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • CARİ VARLIKLAR 27.839.336.495,00
 • NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 9.253.297.690,00
 • Kasa 154.985,00
 • Alınan Çekler 0,00
 • Bankalar 7.466.091.175,00
 • Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -14.481,00
 • Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 1.787.066.011,00
 • Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 10.086.354.373,00
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 7.341.058.220,00
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 379.792.253,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.365.503.900,00
 • Krediler 0,00
 • Krediler Karşılığı (-) 0,00
 • Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Şirket Hissesi 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 6.694.028.834,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 5.267.808.104,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -58.689.982,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 890.104.434,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 594.806.278,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 741.496.380,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -741.496.380,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 39.420.307,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito ve Teminatlar 54.339,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 39.365.968,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1.733.107.516,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 1.720.207.715,00
 • Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 12.873.895,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 25.906,00
 • DİĞER CARİ VARLIKLAR 33.127.775,00
 • Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2.716.850,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00
 • İş Avansları 30.410.925,00
 • Personele Verilen Avanslar 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00
 • Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 324.555,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito Ve Teminatlar 324.555,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR 1.984.880.000,00
 • Bağlı Menkul Kıymetler 0,00
 • İştirakler 1.984.880.000,00
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • MADDİ VARLIKLAR 432.174.539,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 244.385.000,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 58.465.000,00
 • Makine Ve Teçhizatlar 138.654.988,00
 • Demirbaş Ve Tesisatlar 19.551.052,00
 • Motorlu Taşıtlar 8.702.534,00
 • Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 36.384.889,00
 • Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 98.988.793,00
 • Birikmiş Amortismanlar (-) -172.957.717,00
 • Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00
 • MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 279.691.500,00
 • Haklar 142,00
 • Şerefiye 16.250.000,00
 • Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00
 • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 896.749,00
 • Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 415.754.935,00
 • Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -307.881.996,00
 • Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 154.671.670,00
 • GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 22.375.330,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 22.375.330,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 0,00
 • DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 147.253.439,00
 • Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00
 • Döviz Hesapları 0,00
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 147.253.439,00
 • Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 2.866.699.363,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 30.706.035.858,00
 • YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 29.624.038,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00
 • Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 29.624.038,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 2.590.936.074,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 1.932.888.381,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 30.147.694,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 14.318.666,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 615.562.351,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) -1.981.018,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 842.844,00
 • Ortaklara Borçlar 36.840,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 806.004,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 368.305.459,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 24.950.846,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 146.358.652,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 202.336.367,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) -5.340.406,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 19.912.327.691,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 10.119.855.974,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 797.920.267,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 0,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 8.994.551.450,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 388.233.476,00
 • Ödenecek Vergi Ve Fonlar 266.218.388,00
 • Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19.245.137,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 276.782.469,00
 • Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -174.012.518,00
 • Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 0,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • Maliyet Giderleri Karşılığı 0,00
 • GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 654.944.865,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 402.700.486,00
 • Gider Tahahkkukları 251.193.342,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 1.051.037,00
 • DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.902.903,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00
 • Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.902.903,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 23.957.117.350,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 70.164.764,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 70.164.764,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0,00
 • Ortaklara Borçlar 0,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 525.324.006,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 4.685.839,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 0,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 520.638.167,00
 • DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0,00
 • Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 104.972.836,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 104.972.836,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0,00
 • Gider Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00
 • DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 700.461.606,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖDENMİŞ SERMAYE 500.000.000,00
 • (Nominal) Sermaye 500.000.000,00
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00
 • Tescili Beklenen Sermaye 0,00
 • SERMAYE YEDEKLERİ 69.232.563,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 69.232.563,00
 • KAR YEDEKLERİ 4.313.607.686,00
 • Yasal Yedekler 126.487.744,00
 • Statü Yedekleri 178.003.887,00
 • Olağanüstü Yedekler 1.236.427.049,00
 • Özel Fonlar (Yedekler) 101.099.688,00
 • Finansal Varlıkların Değerlemesi 2.676.776.271,00
 • Diğer Kar Yedekleri -5.186.953,00
 • GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 32.415.347,00
 • Geçmiş Yıllar Karları 0,00
 • GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00
 • Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.133.201.306,00
 • Dönem Net Karı 1.133.201.306,00
 • Dönem Net Zararı (-) 0,00
 • Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0,00
 • AZINLIK PAYLARI 0,00
 • ÖZSERMAYE TOPLAMI 6.048.456.902,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 30.706.035.858,00

Kredi Hesaplama