FİNANS

t.s.k.b. - tskb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 4080304000
 • Kredilerden Alınan Faizler 2179574000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 308000
 • Bankalardan Alınan Faizler 1426000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 356321000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1529754000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 9135000
 • Diğer Faiz Gelirleri 3786000
 • FAİZ GİDERLERİ -1330913000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -654694000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -29145000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -642764000
 • Diğer Faiz Giderleri -2273000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 2749391000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 82814000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 90144000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 23733000
 • Diğer 66411000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -7330000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1777000
 • Diğer -5553000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 5777000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 467133000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 6204000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 1933733000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -1472804000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 41795000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -84386000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 1727996000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 229485000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 1957481000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -436307000
 • Cari Vergi Karşılığı -566014000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 1521174000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1521174000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 1521174000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.543

Kredi Hesaplama