FİNANS

turkiye sigorta - tursg - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • CARİ VARLIKLAR 11.187.534.970,00
 • NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.088.235.150,00
 • Kasa 2.382,00
 • Alınan Çekler 0,00
 • Bankalar 5.461.467.269,00
 • Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0,00
 • Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 626.765.499,00
 • Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 1.531.135.283,00
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 37.412,00
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 40.331.983,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.490.765.888,00
 • Krediler 0,00
 • Krediler Karşılığı (-) 0,00
 • Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Şirket Hissesi 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 2.727.076.075,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2.565.900.455,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -61.914.664,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 219.288.115,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 553.404.762,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -549.602.593,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 314.020,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 314.020,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 175.376.006,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito ve Teminatlar 1.725,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 175.374.281,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 423.504,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -423.504,00
 • GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 626.672.815,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 589.327.018,00
 • Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 37.345.797,00
 • DİĞER CARİ VARLIKLAR 38.725.621,00
 • Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 35.881.076,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00
 • İş Avansları 1.795.166,00
 • Personele Verilen Avanslar 345.519,00
 • Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00
 • Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 703.860,00
 • Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 5.827.300,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito Ve Teminatlar 5.827.300,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR 1.242.178.113,00
 • Bağlı Menkul Kıymetler 1.244.724.947,00
 • İştirakler 0,00
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 12.500.000,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -15.046.834,00
 • MADDİ VARLIKLAR 275.366.807,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 33.799.258,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 187.918.000,00
 • Makine Ve Teçhizatlar 46.778.022,00
 • Demirbaş Ve Tesisatlar 19.288.360,00
 • Motorlu Taşıtlar 11.403.173,00
 • Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 2.599.279,00
 • Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 35.958.864,00
 • Birikmiş Amortismanlar (-) -62.378.149,00
 • Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00
 • MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 20.066.646,00
 • Haklar 39.369.086,00
 • Şerefiye 0,00
 • Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00
 • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0,00
 • Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 38.238.939,00
 • Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -57.541.379,00
 • Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0,00
 • GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 0,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 0,00
 • DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 19.418.807,00
 • Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00
 • Döviz Hesapları 0,00
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 19.418.807,00
 • Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 1.562.857.673,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.750.392.643,00
 • YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 1.591.881,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.591.881,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00
 • Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 1.823.939.327,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 1.820.764.201,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 141,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 3.174.985,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 7.871.890,00
 • Ortaklara Borçlar 5.357.366,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 1.833.418,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 681.106,00
 • DİĞER BORÇLAR 262.158.578,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 45.683.907,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 216.474.671,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 6.044.001.123,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.188.011.318,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 10.120.791,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 0,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 3.697.507.444,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 10.029.321,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 138.332.249,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 148.175.331,00
 • Ödenecek Vergi Ve Fonlar 69.310.324,00
 • Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 7.495.299,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 249.998.633,00
 • Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -178.628.925,00
 • Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 29.887.587,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • Maliyet Giderleri Karşılığı 29.887.587,00
 • GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 389.147.646,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 389.147.646,00
 • Gider Tahahkkukları 0,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 0,00
 • DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00
 • Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 8.706.773.363,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 13.221.630,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.221.630,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0,00
 • Ortaklara Borçlar 0,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 19.519.097,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 19.519.097,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 122.660.013,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 0,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 122.660.013,00
 • DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0,00
 • Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 36.220.275,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 36.220.275,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0,00
 • Gider Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00
 • DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 191.621.015,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖDENMİŞ SERMAYE 1.161.523.363,00
 • (Nominal) Sermaye 1.161.523.363,00
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00
 • Tescili Beklenen Sermaye 0,00
 • SERMAYE YEDEKLERİ 87.156.422,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 7.020.555,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 80.135.867,00
 • KAR YEDEKLERİ 1.819.381.537,00
 • Yasal Yedekler 241.811.386,00
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 307.517.679,00
 • Özel Fonlar (Yedekler) 0,00
 • Finansal Varlıkların Değerlemesi 1.113.664.162,00
 • Diğer Kar Yedekleri 156.388.310,00
 • GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları 0,00
 • GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00
 • Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 783.936.943,00
 • Dönem Net Karı 783.936.943,00
 • Dönem Net Zararı (-) 0,00
 • Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0,00
 • AZINLIK PAYLARI 0,00
 • ÖZSERMAYE TOPLAMI 3.851.998.265,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 12.750.392.643,00

Kredi Hesaplama